Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT AMBROSIUS VAN MILAAN

(St Ambroos, St Ambroise, St Ambrogio, St Ambrosio, St Ambroz )
Feestdag : 7 december

ambrosius1aLeven en legende :

Ambrosius stamt uit een voorname Romeinse familie die zich bekeerd had tot het Christendom. Zijn vader was prefect in Gallië. Hij werd geboren in 340 in Trier waar zijn vader werkzaam was. Volgens de legende sliep hij als kind steeds met de mond open. Op een keer streek er een zwerm bijen op hem neer en bracht honing in zijn mond zonder hem hierbij te kwetsen. Zo zou hij aan zijn naam Ambrosius ( zoete drank) gekomen zijn.

Zijn vader stierf toen hij nog een kind was en daarom keerde zijn moeder met hem terug naar Rome. Daar kreeg Ambrosius een uitstekende opleiding en werd hij een goede advocaat, verdediger van vele rechtszaken. Op dertigjarige leeftijd werd hij zelfs benoemd tot gouverneur van de provincies Aemilia en Liguria met als standplaats Milaan.

In 374 was de bisschopszetel van Milaan vacant en werd hem in zijn functie van gouverneur gevraagd bemiddelend op te treden tussen de ruzie makende kandidaten. Tijdens deze bemiddelingsvergadering zou een kind geroepen hebben :"Ambrosius als bisschop" waarop de vergadering Ambrosius tot de nieuwe bisschop verkoos. Hij probeerde zich hier tegen te verzetten want hij was zelf nog niet eens gedoopt al was hij wel al een tijd catechumeen. Het volk bleef echter aandringen zodat hij uiteindelijk toestemde nadat jij zich eerst liet dopen, dit zou gebeurd zijn op 7 december.

Na zijn wijding verkocht hij veel van zijn bezittingen en schonk de opbrengst aan de armen. Tijdens zijn episcopaat bestreed hij vooral het Arianisme (een leer die verkondigde dat Christus niet uit God de vader geboren was, en dus niet de zoon van God was), hij kwam op tegen de inmenging van de staat bij kerkelijke aangelegenheden en was een begenadigde prediker die vele heidenen wist te bekeren tot het geloof, onder hen was de latere H. Augustinus van Hippo.

Verder dichtte hij vele hymnen, schreef vele boeken over het geloof en was een groot promotor van kerkgezangen. Hij gebruikte populaire straatliedjes om er nieuwe liturgische teksten op te maken zodat iedereen ze gemakkelijk kon meezingen. In 1295 werd hij tot kerkleraar uitgeroepen. ambrosius2a

Ambrosius wist de christen keizer Gratianus zou ver te krijgen dat deze het beeld van de Romeinse godin Victoria uit de Romeinse senaat liet verwijderen. Onder invloed van Ambrosius werd in 390 een consilie gehouden vooral tegen het Arianisme. Terwijl dit bezig was kwam het nieuws dat er in Tessaloniki een opstand was uitgebroken tegen magister Butherik een hoge officier in het Romeinse leger waarbij deze gelyncht werd. Keizer Theodosius I eveneens christen en opvolger van Gratianus gaf hierop het bevel aan zijn commandanten ter plaatse om hun leger op de stad los te laten. Hierbij zouden ongeveer 7000 mensen gedood zijn. Dit tot grote woede van Ambrosius die dit een veel te overdreven straf vond en Theodorius I een gepeperde brief schreef en hem aanspoorde tot publiekelijk berouw, zoniet werd hem de toegang tot de kathedraal ontzegd. Eerst nadat Theodorius I in volle publiek zijn spijt uitdrukte en vergiffenis vroeg mocht hij weer de kathedraal in.

Later wist Ambrosius de keizer er toe te bewegen alle heidense culturen te verbieden en het christendom tot staatsgodsdienst uit te roepen.
In 386 vond Ambrosius de relieken van de vroegere martelaren St Gervasius en St Protasius en liet ze overbrengen naar de basiliek van Milaan, tijdens deze overbrenging zou een blinde het zicht terug gekregen hebben. Ook zou Ambroiusus het dode kind van een zekere Pansophius weer tot leven gewekt hebben.

Ambrosius stierf op 4 april in 397 en werd begraven in de huidige San Ambrogio kathedraal van Milaan.

Patroon van :

imkers, honingkoekbakkers, huisvrouwen, politie, waskaarsmakers, schoolmeesters, nachtwakers en veiligheidspersoneel (hij zou eens zijn eigen dienaren naar de stadswallen gestuurd hebben om deze te bewaken zodat de stadwachters ondertussen naar de mis konden komen)


Aanroepen tegen :

spreeuwenplagen

Afbeelding en attributen :ambrosiusa
  • - als bisschop met tabberd, mijter en staf meestal met een boek in zijn hand (kerkleraar) of op zijn studeertafel
  • - met een bijenkorf in zijn handen of aan zijn voeten
  • - soms met de beenderen van St Gervasius en St Protasius in zijn handen (hij vond hun relieken)
  • - met zijn staf in in de mond gestoken van keizer Theodosius die aan zijn voeten ligt
  • – terwijl hij aan het portaal van zijn kathedraal de keizer de toegang weigert
  • - met een gesel (omdat hij striemend kon prediken, of omdat hij het arianisme met de gesel uitroeide)

Weerspreuken :

Sint Ambroos patroon van bijen en spreeuwen, houdt van waaien en van sneeuwen
Sint Ambroos patroon van bijen en van spreeuwen, stop nu maar met waaien en met sneeuwen.


Bronnen :

•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkenen", Jo Claes, Alfons Claes Kathy Vincke, uitg Davidsfonds Leuven 2002
•   "Beschermheiligen in de lage landen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2005
•   "Alle heiligen", Ghislain Truyens, Raymaond Rutten, uitg Book & Media publishing, Deurne 2001
•   "De Heiligen", Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen